Statut

STATUT
Śląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja, pod nazwą „Śląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,  w skrócie  „Śląska Zachęta” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. Została powołana 5 grudnia 2012 roku.

§ 2
Śląska Zachęta posiada osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Śląskiej Zachęty jest miasto Katowice.

§ 4
Ministrem właściwym ze względu na cele Śląskiej Zachęty jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5
1. Terenem działania Śląskiej Zachęty  jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Śląska Zachęta może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6
Śląska Zachęta może być członkiem krajowych, zagranicznych, międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 7
Śląska Zachęta używa znaku firmowego z napisem wskazującym na jej nazwę.

§ 8
Śląska Zachęta może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów przez nią obranych.

ROZDZIAŁ II
CELE, ZASADY I STATUTOWA DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

§ 9

1. Głównym celem Śląskiej Zachęty jest krzewienie humanistycznych wartości, zgodnie z zasadami równości, tolerancji, poszanowania praw i obyczajów. Zadanie to obejmuje: propagowanie sztuk pięknych, popularyzację dorobku polskich artystów w dziedzinie kultury i sztuki, integrowanie działalności artystów i miłośników sztuki na rzecz krzewienia sztuk pięknych, edukację artystyczną społeczeństwa, a także ochronę tradycji i dziedzictwa kulturowego.  Śląska Zachęta działa na rzecz promocji regionu w którym posiada swoją siedzibę, buduje więzi regionalne i międzypokoleniowe poprzez inspirowanie  interaktywnego kontaktu ze sztuką i jej twórcami. 

§ 10

1. Śląska Zachęta  realizuje swe cele poprzez:
a. tworzenie i wspieranie kolekcji dzieł sztuki
b. popularyzację dorobku polskich artystów, w tym organizację różnego typu wydarzeń artystycznych w kraju i za granicą
c. organizację wymiany artystycznej i promocję polskiej sztuki za granicą
d. prowadzenie prac badawczych, konferencji, sympozjów, festiwali, konkursów, w tym aukcji sztuki
e. prowadzenie galerii i salonów wystawienniczych
f. rozwijanie i propagowanie wszelakich form edukacji artystycznej, w tym wskazywanie i rozwiązywanie, poprzez artystyczne formy przekazu, różnego typu problemów społecznych
g. gromadzenie informacji, dokumentów, wydawnictw z zakresu tradycji i dziedzictwa narodowego dla ich szerokiej popularyzacji
h. współdziałanie ze środowiskami twórczymi, naukowymi, organizacjami społecznymi o podobnych celach działania, organami administracji rządowej i samorządowej.
i. wspieranie i organizowanie działań na rzecz podniesienia kompetencji ludzi kultury, jej animatorów, w tym zwłaszcza pracowników i wolontariat organizacji pozarządowych, oraz integrowania ich działań
j. wspieranie rozwoju talentów i otaczanie ich opieką
k. Śląska Zachęta, ze względu na swoją siedzibę, zajmuje się promocją sztuki współczesnej regionu oraz jego dziedzictwa kulturowego

2. Śląska Zachęta prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie:

Działalność pozostałych organizacji, gdzie indziej niesklasyfikowana:
- wspieranie inicjatyw społecznych i organizacji pozarządowych poprzez gromadzenie funduszy, działania edukacyjne, informacyjne, organizacyjne dla - osiągnięcia celów zbieżnych z celami statutowymi fundacji,
- wspieranie stowarzyszeń edukacyjnych, działających na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwa i integracji obywatelskiej,
- działania na rzecz poprawy sytuacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, eliminacji nierówności ze względu na płeć, narodowość, przekonania - polityczne i religijne, czy chorobę,
- prowadzenie działań agitujących na rzecz rozwoju mecenatu artystycznego, działalności kulturalnej, hobbystycznej, rekreacyjnej; wspieranie amatorskiego - ruchu artystycznego,
- wspieranie placówek kultury i nauki, pomoc twórcom, prowadzenie warsztatów twórczych jako działalność nieodpłatną.

3. Śląska Zachęta prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- Reklama,
- Badanie rynku i opinii publicznej,
- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- Działalność fotograficzna
- Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż gazet i artykułów piśmiennych prowadzonych w wyspecjalizowanych sklepach
- Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
- Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
- Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- Artystyczna i literacka działalność twórcza,
- Działalność obiektów kulturalnych,
- Działalność handlowych galerii sztuki
- Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepów
- Działalność bibliotek,
- Działalność archiwów,
- Działalność muzeów,
- Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
- Działalność w zakresie informacji turystycznej,
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- Działalność wspomagająca edukację,
- Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
- Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
- Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
- Działalność usługowa zawiązana z przygotowaniem do druku
- Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
- Produkcja gier i zabawek,
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- Wydawanie książek,
- Wydawanie gazet,
- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- Działalność wydawnicza pozostała
- Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań, wideo i programów telewizyjnych
- Działalność związana z projekcją filmów,
- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

§ 11

1. W zakresie oznaczonym w § 10 ust. 3 Statutu i w celu realizacji jej zadań Śląska Zachęta prowadzi działalność gospodarczą, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a uzyskaną nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego., w tym celu może ustanawiać też  fundusze celowe.
2. Śląska Zachęta może tworzyć spółki prawa handlowego, stowarzyszenia i fundacje, przystępować do już istniejących spółek prawa handlowego i organizacji pozarządowych.
3. Śląska Zachęta może wspierać działalność innych osób prawnych, w szczególności stowarzyszeń i fundacji, które prowadzą działalność zbieżną z jej celami oraz  osoby fizyczne wykazujące się wybitnymi uzdolnieniami artystycznymi.

4. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Śląskiej Zachęty w stosunku do fundatorów, jej  organów lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, w stosunku nadrzędności lub podrzędności służbowej, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania majątku Śląskiej Zachęty  na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
d. zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Śląskiej Zachęty, pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY

§ 12

1. Majątek Śląskiej Zachęty  stanowi fundusz założycielski  oraz inne składniki majątkowe nabyte w czasie działania Fundacji.
2. Fundusz założycielski stanowi kwota 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł), z czego 1500 zł przeznaczone na działalność statutową, a 1000 zł na działalność gospodarczą,  wniesiona przez założycieli Fundacji, wymieniona w akcie notarialnym.
3. Składnikami majątkowymi nabytymi w czasie działalności  są w szczególności przychody uzyskane z:
a. prowadzonej działalności gospodarczej,
b. darowizn, spadków, zapisów testamentowych,
c. dochodów uzyskanych z majątku Fundacji,
d. środków finansowych uzyskanych ze zbiórek publicznych, loterii i sponsoringu,
e. payrollingu,
f. nawiązek sądowych,
g. imprez charytatywnych i aukcji,
h. dotacji celowych i innych dozwolonych prawem
4. Śląska Zachęta może ubiegać się o dotacje z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy zagranicznych i międzynarodowych do realizacji celów statutowych.

§ 13

Majątek Śląskiej Zachęty  oraz dochody z niego uzyskiwane przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych.

§ 14

1. Ze środków finansowych Śląskiej Zachęty  mogą być tworzone odrębne fundusze.
2. Śląska Zachęta gromadzi środki finansowe na rachunkach bankowych.

§ 15

W razie powołania do dziedziczenia, Zarząd Śląskiej Zachęty  składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 16

1. Organami Fundacji są:
a. Rada Nadzorcza
b. Zarząd Śląskiej Zachęty

2. Członkami organów fundacji  nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3.   Członkowie organów fundacji  mogą  być odwołani w następujących przypadkach:
a. złożenia rezygnacji,
b. podjęcia zatrudnienia, którego charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji albo powoduje konflikt interesów
c. nie pełnienia obowiązków  przez  okres dłuższy niż rok,
d. istotnego naruszenia postanowień Statutu lub działania na szkodę Fundacji,
e. zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających pełnienie obowiązków członka Organu.
` 4. Uchwały organów zapadają zwykłą większością głosów na posiedzeniu Organu, w obecności  co najmniej połowy ich członków.

RADA NADZORCZA

§ 17

1. Członkami Rady mogą być fundatorzy lub ich przedstawiciele oraz inne osoby fizyczne, w tym przedstawiciele osób prawnych i organizacji nieposiadających osobowości prawnej, którzy popierają cele Fundacji.
2. Członkostwa w Radzie  nie można łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
3. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez prezesa GUS za poprzedni rok.

§ 18

1. Rada  jest organem nadzorczym i kontrolnym.
2. W skład Rady wchodzi od 3 do 7 osób
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w § 16 pkt. 3
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
5. Funkcje członka w Radzie Nadzorczej można pełnić więcej niż przez 2 kadencje
6. Członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje z chwilą złożenia rezygnacji lub śmierci członka.

§ 19

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a. inspirowanie kierunków działania Śląskiej Zachęty
b. zatwierdzanie planów wieloletnich
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności  oraz sprawozdań finansowych
d. wybór biegłego rewidenta do zbadania prawidłowości i rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
e. wyrażanie zgody na zakup i zbycie nieruchomości
f. wskazywanie kierunków i źródeł pozyskiwania środków na działalność statutową
g. dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej
h. wyrażanie zgody na utworzenie funduszy celowych
i. podejmowanie decyzji w sprawie zmian w statucie, w tym nazwy fundacji, połączenia czy  likwidacji oraz przystąpienia do fundacji lub stowarzyszeń
j. ustalania warunków zatrudnienia członków Zarządu i podpisywania z nimi umowy o pracę
k. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu

§ 20

1. Rada Nadzorcza pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego,  z  inicjatywy każdego z jej członków  albo na wniosek Zarządu
2. Posiedzenia Rady zwołuje Zarząd listami poleconymi, faksem lub pocztą elektroniczną.
3. W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Zarząd może wyznaczyć drugi termin posiedzenia Rady, obowiązujący w przypadku braku quorum w pierwszym terminie posiedzenia.
4. Rada  podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków w przedmiocie objętym porządkiem obrad określonym przez organ lub osoby zwołujące posiedzenie. Każdy członek Rady ma jeden głos.
5. Uchwały Rady podejmowane na posiedzeniu w drugim terminie przyjmuje się zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.
6. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć członek Zarządu.
7. Posiedzenie Rady odbywa się co najmniej raz w roku.

§ 21

1. Do udziału w posiedzeniu Rady mogą być zaproszone z głosem doradczym osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji oraz eksperci.
2. Rada Fundacji może tworzyć stałe komisje programowe.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 22

1. Zarząd Śląskiej Zachęty składa się z jednej do trzech osób.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż 2 kadencje
3. Pracami Zarządu kieruje prezes
4. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Rady Nadzorczej, zgodnie z zapisem  zawartym w § 17 ust. 2

§ 23

1. Zarząd kieruje działalnością Śląskiej Zachęty, sprawuje nadzór nad jej majątkiem  i reprezentuje ją na zewnątrz
2. Zarząd działa według ustanowionego przez siebie regulaminu
3. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniu, dla ich ważności niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu

§ 24

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Śląskiej Zachęty, a w szczególności:
a. kierowanie  bieżącą działalnością,  ze szczególną dbałością o  realizację celów statutowych oraz wyniki finansowe
b. opracowanie wieloletnich i rocznego planu działania
c. ubieganie się o pozyskanie środków na działalność statutową
d. sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych, składanie ich do odpowiednich organów  oraz upublicznianie
e. prowadzenie polityki kadrowej i ustalanie wielkości zatrudnienia oraz wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników
f. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Biura Zarządu.
g. przyjmowanie darowizn, subwencji, spadków i zapisów oraz innych  przysporzeń majątkowych na rzecz Śląskiej Zachęty
h. tworzenie zespołów i rad doradczych i powoływania w ich skład osób o uznanym autorytecie, specjalistów oraz darczyńców
i. zarządzanie funduszami celowymi

§ 25

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają prezes zarządu samodzielnie lub prezes z drugim
    członkiem zarządu łącznie, lub pełnomocnik działający w granicach pełnomocnictwa.
2. Do zaciągania zobowiązań finansowych uprawniony jest prezes zarządu.

§ 26

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU

§ 27

Zmiana Statutu Fundacji oraz modyfikacja lub zmiana celów, nazwy  wymaga podjęcia wspólnej decyzji przez  Zarząd i Radę Nadzorczą 

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. Śląska Zachęta ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzja o likwidacji podejmowana jest wspólną uchwałą Zarządu oraz Rady Nadzorczej
3. Majątek pozostały po likwidacji Śląskiej Zachęty  przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom lub organizacjom pozarządowym,  których działalność odpowiada celom dla których Śląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zostało powołane

§ 29

1. Fundacja sporządza roczne sprawozdania merytoryczne ze swojej działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodne z wymogami przepisów prawa.
2. Fundacja składa, corocznie sprawozdanie finansowe i merytoryczne ze swojej działalności za rok ubiegły w terminach i w zakresie zgodnym z przepisami prawa.
3. Fundacja upublicznia sprawozdania ze swojej działalności w Internecie

§ 30

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Katowicach.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

§ 31

Wyboru składu pierwszego Zarządu Fundacji oraz Rady Nadzorczej dokonuje Fundator.